ข่าวทั้งหมด
 
 
 
  โครงการอบรมแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสุตร
 
  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557
 
  ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557 วันที่ 13-15 พ.ค.2558
 
  กำหนดการจัดโครงการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2557
 
 
 รายการทั้งหมด
 
  รายชื่อผู้ประเมินฯ หลักสูตร สกอ.
1 ก.ค. 2559
 
 
  รายชื่อผู้ประเมินฯ สถาบัน(กรรมการ) สกอ.
1 ก.ค. 2559
 
 
  รายชื่อผู้ประเมินฯ สถาบัน(ประธาน) สกอ.
1 ก.ค. 2559
 
 
  แบบฟอร์มการเขียนรายงานSARระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2558
22 มิ.ย. 2559
 
 
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
9 มิ.ย. 2559
 
 
 
 
 กิจกรรมทั้งหมด
   
เข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 4 ในวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ภายในหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส และ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง
   
ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายพัฒนา โครงการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาตามโครงการ "๑ช่วย๙" เมื่อ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต