มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเดิมเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ เรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2539

•   ปี พ.ศ. 2542 สถาบันฯ ได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานการประกันคุณภาพในระดับคณะ/สำนักอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการของสถาบันฯ

•   ปี พ.ศ.2545 สถาบันฯ ได้จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯโดยแต่งตั้ง ผศ.เจือจันทร์ ไหวพริบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบสำนักงาน

•   ปี พ.ศ.2546 สถาบันฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบแรก โดยคณะกรรมการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2546

•   และช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546 ผศ.เจือจันทร์ ไหวพริบได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันฯจึงได้มอบให้ ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและประกันคุณภาพการศึกษา ดูแลรับผิดชอบสำนักงานเรื่อยมา จนถึง ปี พ.ศ.2547

•   ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้มีการยุบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดเป็นงานประกันคุณภาพการศึกษาในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกฎกระทรวงให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2548 ทั้งนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.เจริญ บุญโยม

•   ปีพ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสอง โดยคณะกรรมการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา สมศ.ทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2549

•   ปี พ.ศ.2551-2552 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็น ผศ.เกษรา ปัญญา งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงอยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.บุษบา จิรกุลสมโชค

•   ปี พ.ศ.2553 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมาสังกัดกองนโยบายและแผน โดยมีนายหิรัญ ประสารการ เป็นผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน อยู่ภายในกำกับดูแลของผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

•   ปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แต่งตั้ง ผศ.สิริรัตน์ เพชรเหมือน เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งอยู่ภายในกำกับดูแลของผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

•   และในปี พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในทุกระดับ ประกอบด้วย ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก/สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย