ปรัชญา

            ตรงตามความจริง อิงตามมาตรฐาน   สร้างงานคุณภาพ   ทราบทั่วประชาคม

 

วิสัยทัศน์

            พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานทั่วทั้งองค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกหน่วยงาน
  3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
  4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุกๆ 5 ปี