88044729 2952119018179691 238048356222369792 o

88423290 2952115114846748 2765283821304676352 o

87736014 2952121621512764 557123052895207424 o

87980135 2952116748179918 2779700403019710464 o 

88433616 2952120424846217 5126710347348049920 o

   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Overview&Implementation and Gap Analysis "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากรสายวิชากร บุคลากรสายสนับสนุนผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้สนใจจากเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 

     ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ และคณะ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพงานวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ จัดทำกรอบแนวคิดและสาระวิชาไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านวิชาการเพื่อรองรับกับหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ