82620145 2859880624070198 8548430364513665024 o

82734566 2859878797403714 4337120424325283840 o

3 1

82845724 2859880597403534 2671363022663974912 o

83747704 2859879090737018 7801543312745168896 o

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมภายในสำหรับมมหาวิทยาลัย" ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ ห้องแคแสด3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 คน

     ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณบุศริน จันทะแจ่ม (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) และคุณผกามาศ ครุธามาศ (นักตรวจสอบภายในชำนาญการ) จากมหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 กำหนดว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แต่เนื่องจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในที่ถูกต้อง จึงส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่ได้มีการดำเนินงานควบคุมภายในที่ถูกวิธี สำหรับการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ถูกต้อง จะส่งผลให้การดำเนินงานกำกับติดตามการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด