79802609 2778677902190471 336739665233051648 o

79971956 2778677652190496 8893291967522275328 o

79369550 2778678805523714 8072495623875592192 o79439049 2778679528856975 1652524993969389568 o

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องแคแสด 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม และการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญ รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร

     ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพองค์กร จึงจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และให้มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต